Wiadomości branżowe

Zdrowie pracowników w województwie łódzkim – Prezentujemy unikatowe dane z Raportu Zdrowia Medicover

Ciąża i poród są powodem 31% dni wszystkich zwolnień pracowników w regionie łódzkim. Zaraz za nimi plasują się choroby układu oddechowego (gł. infekcje, przeziębienia), które są przyczyną 25% dni zwolnień, choroby układu ruchu – 14% oraz urazy – kolejnych 15% – wynika z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia”, opracowanego przez Medicover. Koszty chorób

Ciąża i poród są powodem 31% dni wszystkich zwolnień pracowników w regionie łódzkim. Zaraz za nimi plasują się choroby układu oddechowego (gł. infekcje, przeziębienia), które są przyczyną 25% dni zwolnień, choroby układu ruchu – 14% oraz urazy – kolejnych 15% – wynika z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia”, opracowanego przez Medicover. Koszty chorób pracowników, w tym zwolnień oraz mniejszej efektywności pracowników, wykonujących swoją pracę pomimo choroby, ponoszą przede wszystkim pracodawcy, ale także cała gospodarka. Co ważne, jak udowadnia Raport Zdrowia Medicover, koszty te mogą być nawet dwukrotnie niższe, jeśli pracownicy mają łatwy dostęp do profesjonalnej opieki medycznej.

Raport Zdrowia przygotowany przez Medicover to unikatowa, 5-letnia analiza, obrazująca kondycję zdrowotną polskich pracowników. Została ona opracowana na podstawie danych medycznych blisko 180 tys. zatrudnionych w wieku 18-67 lat.

Pracownicy województwa łódzkiego stanowili 8% badanej populacji (14 tys. osób). Wśród nich było 60% mężczyzn i 40% kobiet. Najliczniejszą grupę (45%) stanowiły osoby w wieku 30-39 lat.

Obraz zdrowia pracowników województwa łódzkiego

Ze zgromadzonych danych wynika, że tylko 46% pracowników z województwa łódzkiego ma prawidłowy poziom cholesterolu, zaś u 23% osób poziom cholesterolu przekracza poziom 220 mg/dl. Co piąty pracownik regionu (21%) ma podwyższone ciśnienie tętnicze. Mniej niż połowa pracowników w województwie łódzkim (43%) ma prawidłowy wskaźnik masy ciała (BMI). Ten współczynnik jest niższy niż w ogólnej populacji, dla której wynosi 47%. Pozostali zmagają się z nadwagą (37%) lub otyłością (18%). Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni mają prawidłowe BMI (63% vs. 32%).

Co ciekawe łódzkie jest jedynym regionem, w którym pojawiło się zjawisko niedowagi wśród pracujących mężczyzn, 1% mężczyzn w województwie łódzkim ma niedowagę. Zarówno nadwaga jak i niedowaga to czynniki ryzyka chorób przewlekłych. – mówi dr n. med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska, Kierownik ds. profilaktyki i medycyny pracy w Medicover, współautorka Raportu Zdrowia. – Bardzo pozytywnie Łódź wyróżnia się na tle kraju pod względem procenta pracujących kobiet w ciąży. Odsetek ciężarnych pracownic wynosi 13,2%, a w ogólnej populacji 12,4%. Oprócz łódzkiego tylko w mazowieckim ten wskaźnik jest wyższy niż w ogólnej populacji – dodaje.

Najczęstsze powody wizyt lekarskich wśród pracowników w województwie łódzkim

Z jakich powodów pracownicy województwa łódzkiego odwiedzają lekarza? Najczęstszy powód wizyt to badania i porady o charakterze profilaktycznym. Składają się na nie zarówno wizyty z zakresu medycyny pracy, jak i profilaktyki indywidualnej, w tym związane ze szczepieniami. Z tego powodu przynajmniej jedną wizytę u lekarza w ciągu roku odbyło 65% pracowników.

Kolejne miejsca na liście najczęstszych powodów porad lekarskich zajmują: infekcje górnych dróg oddechowych (odbyło je przynajmniej raz w ciągu roku 41% pracowników), choroby układu ruchu (25%), urazy (12%) oraz choroby układu krążenia (13%).

A to już wiesz?  75% Polaków odchudza się bez powodzenia - najnowszy raport o odchudzaniu od Vitalia.pl

Najczęstsze powody zwolnień lekarskich pracowników w województwie łódzkim

Okazuje się, iż najczęstsze powody wizyt u lekarza nie pokrywają się z najczęstszymi powodami zwolnień lekarskich. Wśród tych ostatnich prym wiedzie ciąża i poród, z którymi związanych jest aż 31% dni wszystkich zwolnień pracowników w regionie. Choroby układu oddechowego (gł. infekcje, przeziębienia) są powodem 25% dni zwolnień, choroby układu ruchu – 14% oraz urazy – kolejnych 15%. Inne przyczyny występują relatywnie rzadziej.

Zarówno powody wizyt, jak i zwolnień lekarskich pracowników w województwie łódzkim, nie różnią się istotnie od przyczyn typowych dla ogólnopolskiej populacji osób zatrudnionych.

W Łodzi wśród pracowników pod opieką Medicover znajduje się więcej mężczyzn (60%) niż w populacji ogólnopolskiej (55%). W porównaniu do ogólnej populacji, w regionie jest więcej pracowników produkcji, szczególnie pracujących zmianowo (37% w Łodzi w porównaniu do 13% w Polsce). Jest tu też odpowiednio mniejszy procent pracowników biurowych – w Polsce stanowią 64 % a w Łodzi tylko 44% zatrudnionych pod opieką Medicover. Specyfika lokalnego rynku pracy ma wpływ na najczęstsze powody wizyt u lekarza i przyczyny zwolnień lekarskich. Na przykład absencja z powodu urazów jest w Łodzi wyższa niż w Polsce – 15% vs 7%. – komentuje dr n.med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska. Istotnie niższa jest za to absencja spowodowana chorobami układu oddechowego – dodaje.

Jakie koszty choroby pracownika ponosi pracodawca?

Koszty choroby pracownika – krótkoterminowych zwolnień lekarskich (absencji), a także straty związane z mniejszą efektywnością niedysponowanych pracowników, wykonujących swoją pracę pomimo choroby (tzw. prezenteizm) ponoszą przede wszystkim pracodawcy.

W ubiegłym roku, koszt zasiłków chorobowych wypłaconych w Polsce przekroczył 13,3 mld złotych! Pracownik jest nieobecny z powodu choroby średnio 12 dni w roku. Do tego kilka razy w roku chodzi do lekarza w godzinach pracy, a w czasie złego samopoczucia mniej wydajnie pracuje. Należy także doliczyć koszt wynikający z niepełnego wykorzystania maszyn, budynków i kapitału przedsiębiorstwa oraz wynagrodzenie za nadgodziny zlecone pozostałym pracownikom lub koszty rekrutacji pracowników na zastępstwo. Zatem średni całkowity koszt absencji chorobowej na jednego pracownika wynosi od 3000 złotych do nawet 4500 złotych rocznie – mówi Jeremi Mordasewicz, przedsiębiorca, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan i jej reprezentant w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, poproszony o komentarz do wyników Raportu Zdrowia Medicover.

Choroba może kosztować mniej. Unikatowe dane Medicover

Koszty absencji i prezenteizmu mogą się znacząco różnić w zależności od tego, do jakiej opieki medycznej mają dostęp pracownicy.

Eksperci Medicover, którzy opracowali Raport Zdrowia, policzyli koszty absencji i prezenteizmu dla siedmiu chorób najczęściej występujących wśród pracowników (nadciśnienie tętnicze, bóle grzbietu, alergia i astma, cukrzyca, bóle głowy, choroby układu pokarmowego oraz infekcje dróg oddechowych) w przeliczeniu na jedną osobę zatrudnioną w firmie.

A to już wiesz?  Grzyby jadalne też mogą spowodować zatrucie

Analizie poddano zarówno pracowników objętych opieką w Medicover, jak i korzystających z usług pozostałych placówek prywatnych i publicznych (na podstawie ogólnodostępnych danych publikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Okazało się, iż koszty przypadające na jednego pracownika pozostającego pod opieką Medicover w przypadku wszystkich wymienionych chorób są niższe niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce. W przypadku niektórych schorzeń są one nawet kilkukrotnie niższe, np. w przypadku cukrzycy – 6,7 razy niższe (11 zł w Medicover vs. 70 zł poza Medicover), a nadciśnienia tętniczego – 5 razy niższe (16 zł vs. 80 zł).

Eksperci policzyli też długość zwolnień. I tak dla chorób górnych dróg oddechowych i bólów grzbietu zwolnienia lekarskie pracowników będących pod opieką Medicover są o 1/3 krótsze od zwolnień wystawianych w całej Polsce.

Najważniejszy wniosek z tej analizy: średni roczny koszt absencji i nieefektywnej obecności w pracy przypadający na statystycznego pracownika będącego pod opieką Medicover, jest blisko dwukrotnie niższy niż w przypadku pracownika korzystającego z innej formy opieki medycznej (816 zł w Medicover vs. 1457 zł poza Medicover, czyli różnica aż o 641 zł!). Koszty te dotyczą 7 najczęściej występujących chorób, więc można przypuszczać, że rzeczywiste oszczędności są znacznie większe.

 

Łatwy dostęp do wizyty i krótki czas oczekiwania na nią mają kluczowe znaczenie

Osoba pod opieką Medicover znacznie krócej oczekuje na wizytę lekarską, ma zapewnioną szybką i profesjonalną pomoc. Łatwy dostęp do wizyt powoduje, że pracownik trafia do lekarza we wcześniejszym stadium choroby, która zazwyczaj jest wtedy łatwiejsza i szybsza do wyleczenia. To pomaga ograniczyć ilość dni zwolnienia lekarskiego i w ten sposób ograniczyć koszt choroby dla pracodawcy. Szybka diagnoza i podjęcie leczenia przyczynia się też do ograniczenia wydatków pracowników ponoszonych na przykład na zakup leków. – zauważa dr Agnieszka Motyl, Kierownik ds. Jakości Medycznej w Medicover, współautorka Raportu.

Ważna jest też dobra współpraca z lekarzem

Warto podkreślić również czynniki, które wpływają na koszt choroby, poza niezależnymi aspektami takimi jak jej specyfika, częstość występowania czy wiek chorego. Okazuje się, że zaskakująco wiele zależy od współpracy lekarza z pacjentem, tego jak szybko zostanie udzielona porada medyczna oraz jaka będzie jej jakość. Ważne są także różnorodne możliwości komunikacji (w tym dostęp do konsultacji i wyników on-line) oraz przestrzeganie zaleceń.

Wyniki badania potwierdziły, że łatwy dostęp do porady medycznej pozwala uniknąć nieskutecznego leczenia i szybciej wrócić do zdrowia. Obserwuję to również w mojej codziennej praktyce lekarskiej – podsumowuje dr Agnieszka Motyl. Koszty choroby, w tym długość zwolnienia, mogą być ograniczone poprzez korzystanie z kompleksowej opieki zdrowotnej realizowanej na czas, której efekty leczenia są monitorowane poprzez Wskaźniki Jakości Klinicznej – dodaje.

A to już wiesz?  Krosty, wypryski i choroby skóry, czy jesteśmy wobec nich bezradni? Jak im zapobiegać?

Okiem pracodawcy

Pracodawcy mają coraz większą świadomość, że koszty chorób pracowników można ograniczyć dzięki kompleksowej opiece zdrowotnej i ułatwieniu dostępu do lekarza. Wykupujący taką opiekę dla swoich pracowników oceniają, że jej korzyści są większe od kosztów: mniej nieobecności w czasie choroby, mniej czasu spędzonego w poczekalniach, wcześniejsze leczenie schorzeń i w rezultacie wyższa wydajność pracy. A do tego większa lojalność pracowników, szczególnie kobiet, doceniających opiekę zdrowotną finansowaną przez pracodawcę – mówi Jeremi Mordasewicz.

Komentarz ekonomisty

W perspektywie makroekonomicznej znaczenie zdrowia dla gospodarki kraju jest doceniane na całym świecie, choć niestety, jeszcze niedostatecznie w Polsce. Próbuje się także liczyć koszty chorób, nie tylko w ujęciu kosztów bezpośrednich, ale także kosztów pośrednich, związanych z zaniechaniem leczenia lub skutkami zaniedbań. A tymczasem tylko naprawdę zdrowy i spokojny o swoje zdrowie pracownik jest wysoko produktywny i kreatywny. Dlatego bardzo cenne są wnioski, które możemy wyciągnąć z badania Medicover. Portret zdrowotny statystycznego pracownika oraz koszt związany z konkretnymi chorobami to wartościowe informacje, które możemy przekuć na politykę firmy w zakresie zdrowia i profilaktyki – komentuje wyniki Raportu ekonomista, prof. Witold Orłowski.

Medicover – 20 lat doświadczenia w zakresie opieki zdrowotnej

Przedsiębiorcy, wybierając partnera, któremu powierzą zdrowie swoje i swoich pracowników, zwracają szczególną uwagę na jakość świadczonych usług, kompleksowość i dopasowanie oferty do ich potrzeb. Mając na uwadze powyższe czynniki, Medicover już od blisko 20 lat zapewnia Klientom profesjonalną opiekę zdrowotną: od profilaktyki, opieki podstawowej i medycyny pracy, poprzez konsultacje specjalistyczne, zaawansowaną diagnostykę, stomatologię i rehabilitację, aż po pełnoprofilową opiekę szpitalną.

W Europie Medicover troszczy się o zdrowie ponad miliona osób, realizując rocznie ponad 6,5 miliona wizyt medycznych i wykonując ponad 94 miliony badań laboratoryjnych. Medicover wyróżnia unikatowy model opieki nad pacjentem, u którego podstaw leży zapewnienie dopasowanej opieki medycznej, dostarczonej we właściwym miejscu i czasie. Naszym Klientom przedstawiamy także rekomendacje działań profilaktycznych, obejmujące kursy pierwszej pomocy oraz wykłady i seminaria na temat zapobiegania i leczenia wybranych chorób, mające na celu wzrost efektywności pracy, zmniejszenie kosztów nieobecności i poprawę samopoczucia pracowników.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Medicover. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy